AMN Term Of Use

AMN Term Of Use

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

          เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของ เงื่อนไขการให้บริการ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา และยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้ง หรือรับผิด
 
1. การให้บริการของเว็บไซต์
          บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงาม โดยรวมถึงการให้ข้อมูล ข่าวสาร และจำหน่ายสินค้าและเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงาม
 
2. การจดทะเบียนสมาชิก
          2.1 ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
          2.2 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าและจะไม่รวมผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
          2.3 ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงการรักษาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน
          2.4 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วย ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการตัวจริง
          2.5 ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิ์ในการใช้บริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
          2.6 ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธิ์ความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม
          2.7 ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ ในการลงทะเบียนสมาชิก
          2.8 ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองบนเว็บไซต์และมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์อื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก
 
3. เงื่อนไขการซื้อ   
ในการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ผ่านการให้บริการของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ผู้ใช้บริการจะต้อง
          3.1 ได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในการซื้อสินค้า
          3.2 เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับผู้ขาย
          3.3 เข้าใจและตกลงตามเงื่อนไขนี้อย่างถูกต้องสำหรับสินค้า หรือบริการที่ผู้ใช้บริการจะซื้อ
          3.4 โดยนัยนี้ รับรองและรับประกันว่าในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
4. การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า
          4.1 ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส ที่กำหนดไว้ โดยผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “แจ้งโอนเงิน” ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะไม่ถูกจัดส่ง
          4.2 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ทางสมาชิกให้ไว้ ตามช่วงเวลาของการร้องขอและจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือใบเสนอราคา
          4.3 ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคารวมของสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) และค่านี้จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการซื้อ
          4.4 กำหนดเวลาการชำระเงินจะเป็นทันทีสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารและสามารถชำระเงินได้ทันทีหรือชำระเป็นงวด (ถ้ามี) สำหรับวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริการและการจัดส่งจะทำเฉพาะหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน หากไม่มีการชำระเงิน หรือทำธุรกรรมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม การบริการจะถูกยกเลิกลง ในกรณีที่มีการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันการโอน
          4.5 การจัดส่งสินค้าจะทำโดย บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ในวันทำการและในระหว่างชั่วโมงการทำงานและจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานหรือไปยังชื่อและที่อยู่ตามที่ผู้ใช้งานระบุ โดยการลงนามในใบจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงจะถือว่าการจัดส่งสินค้าได้สมบูรณ์แบบตามที่ร้องขอ
          4.6 เผื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้าช้า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในการจัดส่งอย่างครบถ้วน
 
5. สิทธิและความรับผิดชอบของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด
          5.1 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นจะถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและอาจจะถูกยกเลิกในเวลาใด ๆ ที่ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เห็นสมควร
          5.2 หลังจากที่มีการชำระเงิน สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้และไม่สามารถคืนเป็นเงิน หรือชดเชยได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
          5.3 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่ง และ/หรือ ข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่างและอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
 
6.  การยกเลิกการเป็นสมาชิก
          6.1 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด มีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงการบริการของผู้ใช้งาน หรือสมาชิก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามการพิจารณาของทาง บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด
          6.2 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการที่นำเสนอโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน หรือสมาชิกทราบล่วงหน้า
          6.3 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไข และข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิด โดยหากมีการซื้อสินค้าโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิกเกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ผู้ใช้งานหรือสมาชิกถือว่าตกลงกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

7. ความเป็นส่วนตัว
          7.1 ข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกให้ไว้จะถูกใช้ในการลงทะเบียน, ทางกฎหมาย, การเสียภาษี และวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ๆ และไม่เปิดเผยสาธารณะ เว้นแต่มีความจำเป็นโดยการตัดสินใจการพิจารณาคดี
          7.2 อย่างไรก็ตาม บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด สามารถใช้ข้อมูลที่มีให้โดยสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ
          7.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้โดยสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด หรือต่อบุคคลที่สามเป็นผลมาจากความบกพร่องของ ข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือความล้มเหลวในการจัดส่งสำหรับคนอื่น
          7.4 ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อาจเกิดขึ้นกับ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติผิดจากเงื่อนไขและข้อตกลง เช่นเดียวกับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับคนอื่น ๆ
 
8. การรับประกันและการคืนสินค้า
          8.1 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จะรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีการจัดส่งสินค้าผิดไปจากคำสั่งซื้อ หรือผิดไปจากใบเสนอราคา
          8.2 การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินค้าแต่ละชิ้น
 
9. บทบัญญัติทั่วไป
          9.1 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
          9.2 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
          9.3 ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธิ์ความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม
          9.4 ความล้มเหลวของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
          9.5 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อย (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด แต่ละแห่ง)
          9.6 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและเว็บไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลง หรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิ และการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งสำหรับส่วนนี้ อาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใด ๆ
          9.7 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับ และประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมทั้งยืนยันว่าคุณได้และจะกำหนดนโยบายและระเบียบทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ว่านี้
          9.8 หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: [email protected]