ร่วมมอบ AMN Care Kit และอุปกรณ์ที่จำเป็นภายใต้โครงการ AMN Community Isolation

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนจาก AMN ได้แก่
คุณพิมพ์ลดา สิริโชติภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย / คุณหทัยรัตน์ เดชรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ / คุณวิษณุ ข่ายกระโทก ผู้จัดการฝ่ายบริการ และ คุณจีรนันท์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ได้เดินทางไปร่วมมอบชุด AMN Care Kit และอุปกรณ์ที่จำเป็นภายใต้โครงการ AMN Family We Care Phase 3 #CommunityIsolation ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยซึ่งกักตัวแยกอยู่ที่บ้านของตนเอง ให้สามารถนำอุปกรณ์ที่จำเป็น ไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
โดยมีตัวแทนรับมอบจาก
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับมอบโดย คุณรัชนีวรรณ คูตระกูล หัวหน้ารับบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- สถาบันโรคทรวงอก รับมอบโดย นายแพทย์ปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์ รองผอ. กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก และคุณรัชนี หงษ์พงษ์ รอง ผอ. อำนวยการ
ทั้งนี้ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรอุปกรณ์ในการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วยครับ
Other News & Events