AMN Service Team   
จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ให้บริการแก่สถาบันแพทย์เพื่อความงามและการรักษา แผนกบริการเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง เราให้ความสำคัญกับทั้งการให้บริการก่อนการขายและการบริการหลังการขาย อย่างเต็มความสามารถเสมอมา

งานของแผนกบริการ เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 4 ส่วนงาน อันประกอบด้วย

       1. งานบริการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องก่อนการส่งมอบ (Quality Control - QC.)
           - คุณภาพและมาตรฐานการตรวจเช็คเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมาก่อน
       2. งานบริการตรวจเช็คการใช้งานเครื่องตามระยะ (Preventive Maintenance - MA.)
           - การนัดหมาย ตรงต่อเวลา
           - การตรวจเช็ค เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ
           - อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเช็ค ได้ตามมาตรฐานสากล
           - หลังการตรวจเช็ค แต้งสถานะเครื่องให้ผู้ใช้งานได้รับทราบทุกครั้ง เครื่องจะต้องได้รับการดูแลเรื่องการทำความสะอาด
       3. งานบริการซ่อมเครื่อง (Repair)
           - ด้วยความรวดเร็ว เครื่องต้องถูกหยุดการใช้งานน้อยที่สุด
      4. งานบริการขนย้ายเครื่อง (Logistics)
           - ขนย้ายเครื่องด้วยความใส่ใจ ทะนุถนอม ระมัดระวัง คำนึงถึงความปลิดภัยสูงสุด