AMN How to order

AMN How to order

การสั่งซื้อ AMN Product และ to buy
      1. เข้าหน้า "เครื่องมือแพทย์ / AMN Product" หากต้องการเลือกดูสินค้ามือหนึ่ง หรือเข้าหน้า "ซื้อ / AMN to buy" หากต้องการเลือกดูสินค้ามือสอง
             
 
      2. กด see more ใต้สินค้าที่สนใจ

      3. กรอกข้อมูลในส่วน “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / More information” ให้ครบถ้วน แล้วกด “ส่งข้อความ / Send”

      4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยจะทำการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด


การสั่งซื้อ AMN Cosmetics
      1. เข้าหน้า "บำรุงผิว / AMN Cosmetics" เพื่อเลือกดูสินค้า

 
 
      2. กด “ADD TO CART” ใต้สินค้าที่ต้องการ

      3. กด “เลือกสินค้าต่อ / Continue Shopping” หากต้องการซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติม

      4. กด “เข้าสู่ตะกร้าสินค้า / Go To Cart” หรือกดรูปตะกร้ารถเข็นด้านบนขวา แล้วกด “View Cart” หากไม่ต้องการเลือกสินค้าอื่นเพิ่มเติม
         

      5. กรอกรหัสส่วนลด (ถ้ามี) แล้วกด “ใช้ส่วนลด / Apply Discount” เพื่อใช้ส่วนลดสินค้า

      6. ตรวจสอบช่อง “สรุปรายการสั่งซื้อ / Cart Total” ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้ว กด “ดำเนินการต่อ / Continue”

      7. ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ให้ลูกค้าทำการเข้าสู่ระบบ

      8. กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วน

      9. เลือกช่องทางการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ แล้วกด “ดำเนินการต่อ / Continue”

      10. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ แล้วกด “ยืนยันคำสั่งซื้อ / Confirm Orders”

      11. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง กด “ยืนยัน / Confirm”

      12. ระบบจะส่งเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อเข้าอีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้
      13. เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ให้ทำการแจ้งโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน
 

วิธีการแจ้งโอนเงิน
     
1. ทำการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า

      2. กดที่สัญลักษณ์คนด้านบนขวา เลือก “แจ้งโอนเงิน / Transfer notice”

      3. กด “แจ้งโอนเงิน” หลังรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการ

      4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพใบเสร็จการชำระเงิน แล้วกด “ส่ง”