AMN Administration & Marketing Team

​​        ​​

Administration สนับสนุนและประสานงานทั้งกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงการติดต่อกับผู้ผลิตต่างประเทศ เกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียนการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ยังมีเอกสารภายในสำหรับการซื้อ-ขายและการลงทะเบียน ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ

Marketing สนับสนุนข้อมูลทางการตลาดแลจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จัก โดยครอบคลุมทั้ง Offling และ Online Maeketing รวมทั้งให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังจัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ "AMN So-Ed Sharing" และระบบ CRM เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าสูงสุด